ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní pojmy

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“).

„Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Lukáš Charvát se sídlem Rudé armády 1043, 517 41, Kostelec nad Orlicí, IČO: 03371417

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Správce.

Zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem zpracování a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře dává Subjekt údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem. Takto poskytnutý souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Subjektu údajů.

Osobní údaje, které budou zpracovány

Zpracovávají se pouze údaje, které jsou poskytnuty Subjektem údajů, a to:

- Jméno a příjmení, nebo obchodní firma
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- IP adresa, soubory cookies

Účel zpracování

Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů.

Doba a způsob uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Nejdéle budou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let po ukončení komunikace, a to pro případnou budoucí komunikaci. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na informace o zpracovávání osobních údajů. Dále má Subjekt údajů právo na opravu a doplnění, omezení zpracování nebo výmaz poskytnutých osobních údajů. Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@lukascharvat.cz